Induktiv og deduktiv. Deduktiv, induktiv og abduktiv

Deduktiv, induktiv og abduktiv

Induktiv og deduktiv

Gadamer mener at forståelse er knyttet til fordomme, og at disse udfordres af ny forståelse. Du analyserer her en konkret situation og forsøger ud fra de enkelte udsagn at finde en sammenhæng, der kan danne baggrund for en generalisering eller måske endda en teori. Den induktive metode er dog en god metode til at få et afsæt for, hvad man gerne vil undersøge. Semester Jeg nedskriver nogle korte ord, om de ovenstående begreber. Muligvis kvalitativt anderledes end den måde, vi var vant til at løse problemer på. I vores projekt kunne denne tilgang gøres tydeligt ved at opstille hypoteser omkring politiets kommunikation, og gennem analysen opnå yderligere viden, hvorefter vores hypotese enten kunne bekræftes eller afvises. Alligevel mener Peirce, at det statistisk set er påfaldende, hvor mange gange et gæt viser sig at føre os længere frem mod en mulig løsning, når vi står over for en problematisk situation.

Next

Fænomenologi, hermeneutik, induktiv og deduktiv metode !!

Induktiv og deduktiv

Deduktion og induktion handler om udledninger mellem teori og empiri. Det er dog ikke noget, der beviser, at der også vil være den samme tilvækst på 5,3 % i de næste fire år. Induktion er en måde at forsøge at nå frem til generel viden på, ved at sammenfatte observationer af enkelte hændelser eller fænomener. Det behøver ikke betyde at der ikke findes sorte svaner. Der gøres altså brug af en induktiv metodetilgang med udgangspunkt i fænomenet, i vores tilfælde samtalen mellem politi og borger. Når de to horisonter mødes på midten, ændres vores forforståelse i takt med at tingene forandrer sig. Induktion og deduktion i dit projekt Hvis du for eksempel analyserer et interview og flere artikler om samme emne, så arbejder du induktivt.

Next

Videnskabsmetode

Induktiv og deduktiv

Det finnes to måter å tenke logisk på; induksjon og deduksjon. Hvis en af mine første præmisser var usande ville konklusionen også blive usand. Det kan være, løsningen var et vildspor. Eksempelvis: I et givet tidsrum på et bestemt sted vil alle fugle være sorte, og så ville man kunne konkludere, at alle fugle er sorte, hvilket vi godt ved ikke er rigtigt. Hvad forestiller de fem gule prikker observationer? Det er denne livsverden det enkelte individ analyserer efter, da et hvert fænomen fremstår for et subjekt. Den induktive metode er en videnskabelige metode, der tager udgangspunkt i konkrete observationer.

Next

Hvad vil du vide?

Induktiv og deduktiv

Aktivitet Eleverne aktiveres, inddrages The aim of this study is to examine how inductive and deductive concreteization as a didactic method in mathematics teaching can promote the development of knowledge. Dernæst udføres et eksperiment hvorved man opnår måledata. Hvis der eksisterer en sammenhæng, kan man konstatere, at dette eksperiment påviser, at hypotesen kan holde. Af dette paradoks udløber et andet paradoks. De opstår gennem abduktion, siger Peirce. Hvad er forskellen på at arbejde induktivt og. Dette er at gøre sig en hermeneutisk erfaring.

Next

Induktiv, deduktiv, fænomenologisk og hermeneutisk

Induktiv og deduktiv

Lige gyldigt udfaldet, opnår vi mere en ny erkendelse og kan ud fra denne erkendelse opstille en ny hypotese, få den be- eller afkræftet osv. Men hvis du ikke forbinder din empiri med nogen teori er det naturligvis ingen af delene. Det er faktisk et velkendt fænomen, der kaldes for bekræftelsestilbøjelighed. Dette blev modtaget godt og vi havde en længere diskussion om Luhmann og Habermas med udgangspunkt i projektets resultater, så alt i alt et meget givende projekt og eksamen. Derfor består en deduktion af en række udsagn, hvor hvert udsagn i rækken enten er en præmis eller er en følge af et tidligere udsagn i kæden ved brug af en logisk slutningsregel.

Next

Fænomenologi, hermeneutik, induktiv og deduktiv metode !!

Induktiv og deduktiv

Hvis den oprindelige hypotese hverken kan eftervises eller udelukkes, kan man enten udføre eksperimentet igen eller ændre enten hypotesen eller eksperimentet. Gennem dristige hypoteser fremkommer forskere ofte med ny viden, der i sin form efterfølgende på forunderlig vis viser sig at være ganske logisk. Deduktion er at gå den anden vej. Forskellen mellem den kvantitative og den kvalitative metode er samlet i nedenstående tabel: Kvantitativ Kvalitativ Tal Ord Hypotese-testende Eksplorativ Deduktiv Induktiv Unaturlig dataindsamling Naturlig dataindsamling Struktureret design Ustruktureret design Høj pålidelighed Lav pålidelighed Objektiv fortolkning Subjektiv fortolkning Generaliserende konklusioner Kontekstspecifikke konklusioner. Vi vil derfor undersøge hvordan betjenten interagerer med hans kollegaer og borgeren skiftevis. Man kan således i den samme undersøgelse arbejde både induktivt og deduktivt.

Next

Induktiv/deduktiv (læringsparadoks)

Induktiv og deduktiv

Vi forstår hele tiden nye ting, og på den måde udvides vores forståelseshorisont hver dag, hvilket gør at vi kan forstå endnu mere. Paradokset bygger på, at vi har svært ved at gøre rede for, hvordan ny viden, der ikke umiddelbart kan udledes af den tidligere viden, opstår. Forskellige hypoteser kan ligeledes sammenlignes indbyrdes på basis af, hvor godt de eftervises i eksperimentet. Deduktion og induktion er i almindelighed to forskellige måder, hvorpå man kan drage slutninger konklusioner Induktiv Der læres ud fra erfaringer og reglerne skabes Deduktiv Regler og fremgangsmåder forklares. Vi får øje på vores hidtidige tilgang. Målet er at vurdere, hvorvidt hypotesen holder eller ej. Vi vil derfor undersøge om dette er tilfældet.

Next